Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKRUK/431544/2022-6
ID ve SpSl 1003656676Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: UK – SBZ – pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Univerzita Karlova (Vyhlašovatel) vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Vyhlašovatel hodlá pronajmout prostor „Restaurace u Supa“ ve vlastnictví Univerzity Karlovy nacházející se v památkové zóně v budově č.p./č.o. 563, č.o. 22 postavené na pozemku parc.č. 559 a budově č.p./č.o. 564/24 postavené na pozemku parc.č. 560, vše v katastrálním území Staré Město, obec Praha, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 8 (bližší specifikace je uvedena v přílohách výzvy k podání nabídky do veřejné soutěže).

Pronajímaný prostor bude pronajímán za účelem provozování gastronomického zařízení (restaurace), přičemž Vyhlašovatel z důvodu ochrany svého jména klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a dobré jméno Navrhovatele.

Nájemní smlouva bude s vybraným Navrhovatelem uzavřena na dobu 10 let s možností jejího prodloužení o další 2 roky. Prodloužení doby nájmu může být provedeno opakovaně.

Prohlídky Pronajímaného prostoru se uskuteční dne 23. 8. 2022 od 10:00 hodin a dne 30. 8. 2022 od 10:00 hodin.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Jana Vasilová
e-mail: ovz@ruk.cuni.cz
tel: 224491665
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.09.2022 10:00
Datum zahájení: 12.08.2022 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: