Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci plánovaného projektu zadavatele s názvem „UK - FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu,“ (dále jen „Přestavba“), a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Přestavby, zejména investorsko-inženýrských činností (dále jen „Služby TDI“).
Předmětem Přestavby je provedení přípravných prací na staveništi, demoličních a zemních prací, stavebních úprav a stavebně-montážních prací. Podrobné informace o Přestavbě a jejím rozsahu jsou uvedeny v projektové dokumentaci k Přestavbě, která tvoří Přílohu č. 1 ZD.
Podrobná specifikace předmětu plněné veřejné zakázky vyplývá z Přílohy č. 2 ZD a ze závazného návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 3 ZD.

Výhrada změny závazku
Zadavatel si v souladu s § 66 a § 100 zákona vyhrazuje právo zadat další služby vybranému dodavateli. Předmětem těchto dalších služeb bude rozšíření Služeb TDI na další etapu stavebních prací a zastupování zadavatele ve společném kolaudačním řízení obou etap. Zadavatel předpokládá zadání těchto dalších služeb do 18 měsíců od uzavření smlouvy na Služby TDI, nejpozději však v zákonné lhůtě 3 let od uzavření smlouvy.
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby¨
71244000-0 Výpočet nákladů, sledování nákladů
71322100-2 Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
71315400-3 Stavební dozor
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. vyhrazené změny závazku činí 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 3.000.000,- Kč (slovy: Tři milióny korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku činí 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milión korun českých) bez DPH.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Kontakt: Mgr. Tomáš Rydvan
e-mail: zakazky@randalegal.com
tel:  222 537 500
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: zjednodušené podlimitní řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 16.02.2017 12:00
Datum zahájení: 23.12.2016 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: