Veřejná zakázka: Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 366
Systémové číslo: P16V00000365
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.12.2016
Nabídku podat do: 16.02.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci plánovaného projektu zadavatele s názvem „UK - FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu,“ (dále jen „Přestavba“), a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Přestavby, zejména investorsko-inženýrských činností (dále jen „Služby TDI“).
Předmětem Přestavby je provedení přípravných prací na staveništi, demoličních a zemních prací, stavebních úprav a stavebně-montážních prací. Podrobné informace o Přestavbě a jejím rozsahu jsou uvedeny v projektové dokumentaci k Přestavbě, která tvoří Přílohu č. 1 ZD.
Podrobná specifikace předmětu plněné veřejné zakázky vyplývá z Přílohy č. 2 ZD a ze závazného návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 3 ZD.

Výhrada změny závazku
Zadavatel si v souladu s § 66 a § 100 zákona vyhrazuje právo zadat další služby vybranému dodavateli. Předmětem těchto dalších služeb bude rozšíření Služeb TDI na další etapu stavebních prací a zastupování zadavatele ve společném kolaudačním řízení obou etap. Zadavatel předpokládá zadání těchto dalších služeb do 18 měsíců od uzavření smlouvy na Služby TDI, nejpozději však v zákonné lhůtě 3 let od uzavření smlouvy.
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby¨
71244000-0 Výpočet nákladů, sledování nákladů
71322100-2 Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
71315400-3 Stavební dozor
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. vyhrazené změny závazku činí 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 3.000.000,- Kč (slovy: Tři milióny korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku činí 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milión korun českých) bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Pátkova 2137/5
  18200 Praha 8 Libeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631594

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky