Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010034713


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Univerzita Karlova v Praze, Rektorát
Identifiakční číslo:
00216208
Poštovní adresa:
Ovocný trh 560/5
Obec:
Praha 1
PSČ:
116 36
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 224491557
K rukám:
Ing. Jan Bělonožník
       
E-mail:
jan.belonoznik@ruk.cuni.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.cuni.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 7 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Sídlo zadavatele
Kód NUTS
CZ010
Kód NUTS
CZ052
Kód NUTS
CZ032
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
1. Zajištění provozu Portálu pro SPR UK a jeho dostupnosti pro pracovníky fakult a součástí UK;

2. Zajištění udržitelnosti Portálu pro SPR UK pro správu a aktualizaci aplikační logiky portálu a databáze projektových záměrů;

3. Vytvoření nástroje pro stavový management uplatnění jednotlivých projektových záměrů do příslušných/vhodných výzev;

4. Vytvoření nástroje pro komunikaci mezi zúčastněnými aktéry při zpracování žádostí o finanční podporu a sdílené úložiště strukturované dokumentace.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
4 560 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
72000000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
1) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Pro intervence z Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) je na základě požadavku řídícího orgánu nutné doložit strategický rozvojový plán vysoké školy (dále jen „SPR“), který bude základním podkladem pro zdůvodnění projektových žádostí předkládaných do jednotlivých výzev OP VVV pro programové období 2014 až 2020.
V rámci zpracování projektových záměrů navrhovaných pro zařazení do SPR ze strany fakult a součástí UK požadovala UK vzhledem k rozsáhlosti a členitosti její organizační struktury a v zájmu sjednocení postupů při zpracování anotací, posouzení jejich způsobilosti a schvalování projektových anotací, vnést do provádění jednotlivých činností co nejvíce automatizace tak, aby zpracování anotací minimálně zatížilo pracovníky fakult a součástí UK.
Na základě těchto požadavků byla vytvořena elektronická aplikace, v rámci níž probíhal proces zpracování anotací, posouzení jejich způsobilosti a schvalování projektových anotací pro jejich zařazení do SPR (dále jen „Portál pro SPR UK“). V rámci Portálu pro SPR UK je maximum hodnot vybíráno z číselníků, čímž je vytvořena strukturovaná databáze údajů s možností pokročilého zpracování takto získaných dat a zároveň je vyplnění a správa anotací pro pracovníky fakult a součástí UK rychlejší (hodnoty jsou vybírány z číselníků/seznamů, portál obsahuje pokročilou metodickou nápovědu a vzory, komunikace je řízena stavovým managerem atp.). Elektronická aplikace k provádění jednotlivých činností tak byla zvolena z důvodu předpokládaného zjednodušení, sjednocení postupů a zautomatizování celého procesu vytvoření a správy projektových anotací, což je ekonomicky nejefektivnější způsob zajištění této činnosti s ohledem na velikost UK.
2) Popis předmětu veřejné zakázky:
Zajištění provozu Portálu pro SPR UK a jeho dostupnosti (tj. dostupnosti funkčností portálu) pro pracovníky fakult a součástí UK
Zajištění udržitelnosti Portálu pro SPR UK pro správu a aktualizaci projektových anotací, jež jsou zařazeny do SPR – zajištění správy a aktualizace aplikační logiky portálu a databáze projektových záměrů s ohledem na aktualizace SPR UK prostřednictvím Portálu pro SPR UK dle nastavených pravidel a výběry projektů při omezené finanční alokaci pro UK jako celek vyplývající z výzev či při omezení počtu projektů, jež může UK jako celek uplatnit.
Vytvoření nástroje pro stavový management uplatnění jednotlivých projektových záměrů do příslušných/vhodných výzev
i. Doplnění webového portálu o možnost indikace uplatnění jednotlivých projektových záměrů do vyhlašovaných výzev ze strany fakult a součástí UK a automatizované řízení možností realizovat změny v projektových anotacích.
ii. Vytvoření stavového managementu pro koordinaci komunikace fakult a součástí UK s OPP při aktualizaci projektových anotací s ohledem na znění vyhlášených výzev a vygenerování nové (vyšší) verze seznamu anotací (součást SPR).
iii. Zajištění manažerských sestav o stavu uplatnění jednotlivých projektových záměrů do OP VVV a obdobné úlohy.
Vytvoření nástroje pro komunikaci mezi zúčastněnými aktéry (součást UK jako žadatel, příp. externí zpracovatel žádosti, RUK při zajištění koordinace a podpisů žádosti rektorem apod.) při zpracování žádostí o finanční podporu a sdílené úložiště strukturované dokumentace (v adresářové struktuře). V rámci této aktivity bude provedena detailnější analýza potřeb a příslušného aplikačního zajištění RUK, fakult a součástí UK.
3) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb veřejného zadavatele:
Informace obsažené v SPR UK, a to zejména popis projektových aktivit uvedených v projektových anotacích s určením vazby, tzv. styčných bodů ve struktuře Strategický cíl UK – Projektový záměr/aktivita UK – dotační titul (operační program či komunitární program), a to až na úroveň podporovaných aktivit a stanovení rozpočtu projektu je nutno považovat za indikativní, neboť tyto údaje popisují stav známý k vydání příslušné verze SPR UK s ohledem na známá implementační pravidla OP VVV (zejména znění výzev, znění výkladových stanovisek ŘO OP VVV atp.) Z tohoto důvodu musí UK zajistit pravidelnou aktualizaci SPR UK, jejímž účelem je: udržovat SPR UK v souladu s aktuálními implementačními pravidly (zejména OP VVV); zajišťovat nezbytnou návaznost SPR UK na příslušné „Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru UK“; průběžně doplňovat priority a styčné body projektových záměrů UK na podporované aktivity OP VVV; zajišťovat konsolidaci a uskupení aktivit do projektových záměrů se zacílením do konkrétních výzev (dle aktuálního známého plánu výzev). Díky využití Portálu pro SPR UK dojde zároveň ke sjednocení a automatizaci procesů spojených se zpracováním anotací, posouzením jejich způsobilosti a schvalováním projektových anotací, a k minimalizaci administrativních nároků na pracovníky fakult a součástí UK.
4) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Plnění veřejné zakázky bude probíhat v letech 2016 - 2020.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
18/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh