Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací_opravné
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601020032192
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7601010032192] 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Identifiakční číslo:
00216208
Poštovní adresa:
Ovocný trh 560/5
Obec:
Praha 1
PSČ:
110 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
Ing. arch. Simona Dočkalová
       
E-mail:
simona.dockalova@ff.cuni.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.ff.cuni.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_13.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, náměstí Jana Palacha 2/1, Praha 1
Kód NUTS CZ010 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem zakázky jsou stavební práce dotýkající se výhradně vnitřních prostor hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Zakázka je dělena na šest části , které budou realizovány dle dokumentace zpracované samostatně pro každou část. Práce se týkají obnovy (výměny a doplnění) páteřních kabelových tras silnoproudých i slaboproudých (část 1 a 2), zahrnující i související stavební práce, celkové rekonstrukce prostor výpočetního centra a navazujících místností (část 3 a 4), klimatizaci jižního křídla budovy (část 5) a dále výměny jednoho ze stávajících výtahů budovy včetně rozšíření dojezdu, realizace nové výtahové šachty a úpravy části dvora(část 6). Akce budou realizovány ve dvou etapách, v roce 2016 a 2017.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
32 832 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45310000-3
45315100-9
39150000-8
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Investiční akce bude realizována jako součást projektu financovaného ze státní dotace ev.č. 133D21E000032. V rámci tohoto projektu je registrováno celkem 5 projektů (jeden je dělen na stavební práce a dodávky –část 3 a 4).

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
11/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodů
1) STRUČNÝ POPIS
Zakázka zahrnuje výměnu stávajících páteřních elektroinstalací a dalších zařízení ve stávajícím rozsahu a obdobných trasách a související stavení práce.
Modernizace silových elektrorozvodů se týká výměny páteřních tras nízkého napětí (240V) od hlavní rozvodny ve 2. PP budovy k hlavním patrovým, zčásti dalším podružným rozváděčům na všech podlažích, výměny těchto rozváděčů včetně výzbroje a přepojení ponechaných rozvodů do jednotlivých místností.
Akce je dělena na dvě etapy, předpokládané zahájení realizace 1. etapy 06/2016, předpokládané dokončení 09/2016, předpokládané zahájení realizace 2. etapy 06/2017, předpokládané dokončení 09/2017
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45310000-3
45315100-9
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
5 632 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Kompletní modernizace páteřních slaboproudých elektrorozvodů
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem investiční akce je realizace jednotné koncepce nových páteřních datových tras, realizace páteřních optických rozvodů a rozmístění rozvaděčů s aktivními síťovými prvky. Využity jsou možné stávající průchozí trasy a prvky a doplněny jsou trasy nové včetně výměny a doplňování rozváděčů a dalších prvků. Cílovým stavem je realizace rozmístění rozvaděčů a páteřních rozvodů pokrývající celou hlavní budovu FF UK a zabezpečení možnosti dalšího rozvoje sítě. Předmětem plnění jsou i související stavební práce a přípomoce.
Předpokládané zahájení realizace 06/2016, předpokládané dokončení 08/2016
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45310000-3
45315100-9
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
939 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
3
NÁZEV
Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky
1) STRUČNÝ POPIS
Zakázka zahrnuje celkovou stavební rekonstrukci vnitřních prostor 1. PP v traktu přilehlém k ulici Kaprova a Valentinská. Jedná se zejména o rekonstrukci a rozšíření pracovních prostor kancelářských a skladových LVT (výpočetního centra), přesunutí a modernizaci hlavní serverovny fakulty včetně realizace souvisejících technologií (EPS, EZS, klimatizace, plynové hašení), rekonstrukci dalších přilehlých prostor - komunikací, kanceláře edice, skladů a realizaci nových sociálek.
Předpokládané zahájení realizace 06/2016, předpokládané dokončení 09/2016
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
11 622 500
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
4
NÁZEV
Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky - volný mobiliář
1) STRUČNÝ POPIS
Dodávka volného mobiliáře, věcně i časově souvisí s částí 3.
Předpokládané zahájení realizace 06/2016, předpokládané dokončení 09/2016
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
39150000-8
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
486 500
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
5
NÁZEV
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY
1) STRUČNÝ POPIS
Projekt řeší klimatizaci ve všech nadzemních podlaží křídla budovy orientovaného do ul. Kaprovy s možnou postupnou realizací i po jednotlivých podlažích. V roce 2012 byla realizována první etapa - klimatizace 2.np, předmětem této investiční akce je klimatizace všech dalších nadzemních podlaží předmětného křídla. Pro každé klimatizované podlaží bude instalováno samostatné, v principu identické zařízení s jednou venkovní jednotkou a skupinou vnitřních jednotek, součástí jsou veškeré související instalace, regulace, stavební práce a přípomoce. Klimatizační zařízení může fungovat i jako podružný systém vytápění. K akci byl dne 11.7.2012 vydán Souhlas s provedením ohlášené stavby, k realizované I.etapě byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Pro realizaci další etapy bude stavebníkem pokračováno v legislativním procesu. Předpokl. zahájení 06/2017
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45331220-4
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 052 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
6
NÁZEV
Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové propojení budovy
1) STRUČNÝ POPIS
Akce zahrnuje výměnu jednoho ze stávajících výtahů v budově, včetně realizace nové výtahové šachty a veškerých souvisejících stavebních prací a technologických rozvodů. Současně bude šachta prohloubena a obslouženy další dvě úrovně budovy. Vybudování výtahu tak významně zlepší bezbariérovou přístupnost a obslužnost provozních prostor fakulty. Práce dále zahrnují dispoziční změny ve 2.PP a úpravy části dvora.
Projekt pro stavební povolení zahrnoval i rekonstrukci vybraných místností 2. a 1.PP, tato část byla realizována jako I.etapa v roce 2013. K akci je vydáno stavební povolení, k realizované I.etapě byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Pro realizaci další etapy bude stavebníkem pokračováno v legislativním procesu. Předpokl. zahájení 06/2017
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45313100-5
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 100 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------