Veřejná zakázka: Zpracování dokumentace k územnímu řízení pro dostavbu areálu UK FTVS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3494
Systémové číslo: P20V00000162
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-009328
Datum zahájení: 16.03.2020
Nabídku podat do: 17.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování dokumentace k územnímu řízení pro dostavbu areálu UK FTVS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí projektových a architektonických služeb v následujícím rozsahu:
1) Příprava zakázky (PPR) a pořízení studie stavby, která zhodnotí veškeré nezbytné vazby okolí (STS).
2) Zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DÚR) dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon“), a dle § 3 Přílohy č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném a účinném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), včetně kompletní výkresové dokumentace na podkladu stavebního a provozního programu, případné pořízení nezbytného geologického, popř. hydrogeologického a radonového posouzení prostoru staveniště a pořízení nezbytných geodetických podkladů;
3) Výkon inženýrské činnosti ve fázi územního řízení:
a. projednání dokumentace pro územní řízení a nezbytných posudků s orgány státní správy a dalšími účastníky řízení,
b. pořízení podkladu pro oznámení záměru dle EIA (příloha č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném a účinném znění) – tzv. „malá EIA“,
c. zastupování Zadavatele v územním řízení vedeném na stavebním úřadu, včetně podání žádosti, popř. podání odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí a přebírání rozhodnutí a potvrzení o pravomocnosti rozhodnutí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  José Martího 31
  162 52 Praha 6

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy