Veřejná zakázka: UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), II.ETAPA - TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8350
Systémové číslo: P24V00000384
Evidenční číslo zadavatele: UK2LF/221585/2024
Spisová značka: UK2LF/221585/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-018372
Datum zahájení: 25.04.2024
Nabídku podat do: 19.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), II.ETAPA - TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření příkazní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka („TDS“) v rámci výstavby multifunkční budovy 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Účelem veřejné zakázky je provedení všech činností TDS tak, aby stavba byla provedena kvalitně, řádně a včas (zajištění součinnosti stavebníka se zhotovitelem stavby tak, aby nevznikly důvody k prodloužení termínu výstavby na straně objednatele), aby dodané dílo bylo plně funkční, provozuschopné a plně způsobilé k užívání dle potřeb zadavatele a ke stanovenému účelu, v souladu se všemi stupni projektové dokumentace. Za řádné a včasné provedení stavby se považuje stavba provedená v souladu s časovým harmonogramem stavby, v souladu s projektovou dokumentací a stanovisky vydanými příslušnými orgány státní a veřejné moci, správci inženýrských sítí nebo správci stavbou dotčeného majetku, v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, ČSN, EN a dalšími předpisy a metodikami, které jsou pro dílo předepsané nebo doporučené.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností (technický dozor stavebníka) pro objednatele - zadavatele, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad prováděním staveb pro stavební akci realizovanou objednatelem podle projektové dokumentace s názvem: „UK – 2.LF - Multifunkční budova (MFB), II. Etapa“ pro realizaci stavby s názvem: „UK – 2.LF - Multifunkční budova (MFB), II. Etapa“ a dle Rozhodnutí o povolení k provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  V Úvalu 84/1
  150 06 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-028439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy