Veřejná zakázka: UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení V jednání
Probíhá jednání, další dodavatelé se již nemohou účastnit.
DBID: 6793
Systémové číslo: P23V00000074
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-024190
Na základě zakázky: PedF – 2022 – Zajištění organizace a administrace veřejné zakázky – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové č. 4, Praha 1 - II
Datum zahájení: 06.06.2023
Předběžný zájem vyjádřit do: 31.08.2023 23:59
Žádost o účast podat do: 23.01.2024 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 10.06.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletní rekonstrukci hlavní budovy PedF UK v ulici Magdalény Rettigové 4, Praha 1, která bude odpovídat současným normám a požadavkům na pedagogickou a tvůrčí činnost Pedagogické fakulty UK vycházející ze statutu fakulty. Konkrétně se jedná zejména o přístavbu venkovního výtahu ve dvoře budovy, vyrovnávacích schodišť plošin a ramp, obnovení vstupu z ulice Vladislavova, nezbytné úpravy stávajících konstrukcích, výměna instalace větrání a chlazení, instalace silnoproudých a slaboproudých systémů, trafostanice, elektrická požární signalizace, přesun elektrorozvodny, výměna tepelné izolace, krytiny a střešních oken při zachování stávající konstrukce krovů, oprava plochých střech včetně auly, obnova fasády a výměna oken, oprava nášlapných vrstev podlah, oprava omítek, sanace vlhkých stěn, výměna zdravotně technické instalace včetně zařizovacích předmětů, výměna vzduchotechnických jednotek a rozvodů vytápění v 5. NP, výměna technologie stávajícího osobního výtahu. Součástí bude také obnova interiérového vybavení a zařízení společných prostor budovy, audiovizuální a informační komunikační techniky v učebnách, realizace informační a technologické infrastruktury v celé budově.
Dále jsou předmětem veřejné zakázky průzkumné, geodetické, projektové práce a související inženýrská činnost:
a) Zpracování příslušné dokumentace stavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně ve smyslu právního předpisu tuto vyhlášku nahrazující, („vyhláška o dokumentaci staveb“); součástí zpracování příslušné dokumentace stavby bude i její projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí podle charakteru příslušné dokumentace stavby či podmínek z předchozích správních procesů.
b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně v souladu s právním předpisem tento zákon nahrazující, („stavební zákon“), a prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, včetně zpracování ve formě modelu pro BIM v nativním formátu a zároveň převedení do otevřeného datového formátu IFC (podle ČSN EN ISO 16739 ). Dodavatel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, nebo technický dozor zadavatele včetně jeho souhlasného stanoviska. Ty části projektové dokumentace (mimo situace, řezy a technické zprávy), u kterých nedošlo k žádným změnám, nemusí být součástí dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
c) Předání dokladů řešící nakládání s odpady – kompletní likvidaci vybouraných hmot, konstrukcí včetně jejich úplné likvidace, tzn. odvozu na skládku a úhrady poplatku za uložení.

Předpokládaná hodnota činí 310 402 016,38 Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené předběžným oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Součástí plnění veřejné zakázky bude návrh řešení (POV, etapizace).
  Veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z povahy, složitosti nebo právních a finančních podmínek spojených s předmětem veřejné zakázky (zvláštní okolnosti spočívají zejména ve složitosti skloubení realizace zakázky s běžným provozem budovy).
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 310 402 016 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Magdalény Rettigové 47/4
  116 39 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019067

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy